Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren Online


INSCHRIJVEN Online: volg waar en wanneer u wilt
 

Nieuwe ontwikkelingen in psychodiagnostiek bij kinderen
Goede psychodiagnostiek is belangrijk om kinderen en adolescenten zo snel mogelijk de juiste zorg te kunnen bieden. Dit is niet alleen belangrijk voor het kind zelf, maar komt ook de effectiviteit en doelmatigheid ten goede.

De laatste tijd zijn er veel ontwikkelingen gaande op het gebied van psychodiagnostiek en is er meer aandacht voor dynamische, adaptieve, dimensionele en integratieve manieren van testen. Op die manier kan er meer recht gedaan worden aan het unieke kind met zijn/haar specifieke vaardigheden, capaciteiten, sterke en zwakke kanten.

Tijdens het congres gaan deskundige sprekers in op diagnostiek van intelligentie, autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, persoonlijkheidsproblematiek, aandacht, informatieverwerking en executieve functies bij kinderen en jongeren. Hoe brengen we deze (cognitieve) functies en beelden in kaart? Wat komt daarbij kijken? En wat kunnen we er vervolgens mee?

Dit congres wordt online aangeboden: u kunt de presentaties volgen waar en wanneer u wilt. Kijk onder het tabje ‘Deelname’ voor meer informatie.

Programma

u Inleiding: Psychodiagnostiek 2.0
u Dorine Slaats
u Integratieve diagnostiek: nieuwe ontwikkelingen in intelligentie tests
u Selma Ruiter
u Cognitieve profielen van aandacht, informatieverwerking en EF
u Nanda Lambregts-Rommelse
u Dynamisch testen van hoogbegaafde kinderen en jongeren
u Bart Vogelaar
u Debat: Is hoogbegaafdheid te meten?
u Bart Vogelaar, Nanda Lambregts-Rommelse
u Vroegdiagnostiek van persoonlijkheidsproblematiek bij adolescenten
u Paul van der Heijden
u Interactief testen van wederkerig gedrag bij kinderen met autisme
u Tineke Backer van Ommeren
u Adaptief testen en oefenen voor kinderen op basisschool
u Han van der Maas
 
Integratieve diagnostiek: nieuwe ontwikkelingen in intelligentie tests
Het instrumentarium voor intelligentiediagnostiek in Nederland is recent uitgebreid met 2 belangrijke nieuwe tests. Met deze tests zijn ook nieuwe inzichten naar voren gekomen over het testen van intelligentie en de waarde ervan. Wat is intelligentie, hoe kunnen we het meten, wat is de wetenschappelijke en praktische waarde van een IQ meting en hoe verhoudt het IQ zich tot overige leervaardigheden en de algemene ontwikkeling? Momenteel hebben we in Nederland de beschikking over drie algemene IQ-tests voor kinderen in de basisschoolleeftijd: de Rakit-2, de WISC-V en de IDS-2. Alledrie deze test zullen worden besproken en beoordeeld op hun praktische en wetenschappelijke waarde en het gebruik ervan in integratieve diagnostiek.
 
Spreker: dr. Selma Ruiter

Cognitieve profielen van aandacht, informatieverwerking, en executieve functies
Om op school en in contact met anderen goed te kunnen functioneren, moet een kind beschikken over verschillende cognitieve functies. Waaronder het vermogen om aandacht te geven aan informatie (en afleidende informatie te negeren), informatie met een adequaat tempo te verwerken, op te slaan en weer op te halen. Deze verschillende cognitieve functies en de onderliggende hersensystemen ontwikkelen zich sterk tijdens de kindertijd en de adolescentie. Basale functies zoals aandacht richten, geheugen en informatieverwerkingssnelheid, ontwikkelen zich hierbij eerder dan meer complexe functies zoals volgehouden aandacht en executieve functies. Problemen in één of meer van deze functies worden vaker dan gemiddeld waargenomen bij kinderen met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Ook kunnen problemen in één of meer van deze functies leiden tot een belemmering in de didactische ontwikkeling. Het goed in kaart brengen van cognitieve functies bij kinderen die op één of meer leefgebieden zijn vastgelopen in hun ontwikkeling kan daarom waardevol zijn ter verheldering van de diagnostiek en/of ten aanzien van de richtingbepaling in de behandeling.
 
Spreker: dr. Nanda Lambregts-Rommelse

Dynamisch testen van hoogbegaafde kinderen en jongeren
Wat hoogbegaafdheid precies is, daarover zijn de experts het niet 100% met elkaar eens. Waar men het wel over eens is, is dat hoogbegaafdheid iets is wat zich gedurende een mensenleven ontwikkelt en alleen optimaal tot bloei kan komen als de omgeving het kind daartoe in staat stelt. In moderne benaderingen van hoogbegaafdheid staat het ontwikkelingsperspectief centraal en is er aandacht voor de dynamische aard van hoogbegaafdheid. In identificatieprocedures is er helaas niet altijd oog voor dit ontwikkelingsperspectief. Veelal wordt gebruik gemaakt van traditionele intelligentietests, waarbij de magische grens van 130 wordt aangehouden om te spreken van hoogbegaafdheid. Er is echter ook een alternatief om de cognitief-intellectuele mogelijkheden van kinderen in kaart te brengen: het dynamisch testen. Met een dynamische test wordt gekeken naar het potentieel om te leren, alsmede de behoefte aan instructies die kinderen laten zien tijdens het leerproces. Onderliggende processen die een rol spelen tijdens het leren kunnen op deze wijze in kaart worden gebracht. In zijn bijdrage staat Bart Vogelaar stil bij het gebruik van een nieuw ontwikkelde digitale dynamische test, die speciaal is ontwikkeld om het potentieel van zowel hoog- als gemiddeld-begaafde kinderen te meten. Hij licht de doeleinden waarvoor deze test kan worden gebruikt toe en illustreert de praktische implicaties aan de hand van een casus.
 
Spreker: dr. Bart Vogelaar

Vroegdiagnostiek van persoonlijkheidsproblematiek
bij adolescenten

Vroegtijdige onderkenning van persoonlijkheidsproblemen bij adolescenten kan een tijdige, juiste behandeling faciliteren en de prognose gunstig beïnvloeden. Tegelijkertijd zijn de categorale classificaties van persoonlijkheidsstoornissen in termen van DSM niet geschikt voor vroegdetectie bij jongeren. In deze bijdrage zal een dimensioneel, ontwikkelingsgericht en persoonlijk alternatief voor DSM worden gepresenteerd voor de vroegtijdige onderkenning en diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten.
 
Spreker: dr. Paul van der Heijden

Interactief testen van wederkerig gedrag bij kinderen met autisme
Een beperking in wederkerig gedrag is een van de hoofdkenmerken van autisme. Helaas blijkt een beperking in wederkerig gedrag niet altijd duidelijk vast te stellen. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat huidige testen zijn gefocust op het wel of niet aanwezig zijn van wederkerig gedrag. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat sommige intelligente jongeren met autisme wel wederkerig gedrag laten zien. De kwaliteit kan echter afhangen van de situatie en de motivatie van betrokkenen. De kernproblematiek van autisme lijkt vooral een beperkt vermogen tot spontaan wederkerig gedrag te zijn. Om die reden is er behoefte aan een nieuwe test. In deze presentatie introduceert Tineke Backer van Ommeren een nieuwe sensitieve interactieve tekentest die subtiele beperkingen in de kwaliteit van wederkerigheid meet en praktische aanknopingspunten aanreikt voor behandeling of training. Aan de hand van voorbeelden gaat zij in op de testprocedure en vervolgens op de uitvoering van de papier-en-potlood versie en de mogelijke digitale versie van de test.
 
Spreker: dr. Tineke Backer van Ommeren

Adaptief testen en oefenen voor kinderen op basisschool
De Rekentuin is een online adaptief leersysteem dat voortkomt uit fundamenteel onderzoek naar leerprocessen, expertise en de psychometrie. Kinderen van ongeveer 2.000 basisscholen maken miljoenen rekenopgaven per week in rekenspelletjes die precies zijn afgestemd op hun leerniveau. Kinderen biedt dit een leuke en efficiënte manier van inoefenen, leerkrachten hoeven niet meer na te kijken en krijgen allerlei feedback over de prestaties van hun leerlingen. En onderzoekers beschikken over een zeer rijke dataset over cognitieve ontwikkeling. In deze lezing licht Han van der Maas de ideeën achter dit innovatieve, adaptieve leersysteem toe en vertelt hij hoe dit kinderen kan helpen in hun cognitieve ontwikkeling. Daarbij staat hij ook stil bij de wetenschappelijke resultaten.
 
Spreker: prof.dr. Han van der Maas
 
dr. Dorine Slaats
Dorine Slaats is klinisch neuropsycholoog, directeur behandelzaken van Denkkracht en senior onderzoeker bij Karakter, kinder en jeugdpsychiatrie. Dorine is dagvoorzitter van het congres.
 
 
 
dr. Selma Ruiter
Selma Ruiter is orthopedagoog en gepromoveerd op de ontwikkeling van de NL-versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen. Vanuit de Kinderacademie houdt zij zich o.a. bezig met de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests. Zij is auteur van verschillende intelligentietests (SON-R 2-8, WISC-V-NL en IDS-2-NL).
 
prof.dr. Nanda Lambregts-Rommelse
Nanda Lambregts-Rommelse is gz-psycholoog in opleiding tot klinische neuropsycholoog en als hoogleraar Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen verbonden aan de afdeling Psychiatrie van het Radboud UMC en Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie. Ze is auteur van de COTAPP.
 
dr. Bart Vogelaar
Bart Vogelaar is ontwikkelingspsycholoog en als universitair docent werkzaam aan de vakgroep Ontwikkelings- en onderwijspsychologie van de Universiteit Leiden. Hij geeft onderwijs op het gebied van schoolpsychologie en cognitieve ontwikkeling en doet onderzoek naar het potentieel om te leren van hoogbegaafde kinderen.
 
dr. Paul van der Heijden
Paul van der Heijden is klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Centrum voor Adolescentenpsychiatrie van Reinier van Arkel GGZ. Hij is hoofddocent diagnostiek voor de opleiding tot klinisch psycholoog en onderzoeker aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen.
 
dr. Tineke Backer van Ommeren
Tineke Backer van Ommeren is klinisch psychologe en gepromoveerd op een onderzoek naar de Interactieve Tekentest.
 
 
 
 
prof.dr. Han van der Maas
Han van der Maas is hoogleraar Psychologie en directeur Onderzoek van de Afdeling Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij de oprichter van Oefenweb, het bedrijf dat Rekentuin, Taalzee en andere systemen ontwikkelt.
 
 
Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, gz-psychologen, therapeuten, psychiaters, psychodiagnostisch werkenden, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsbegeleidingsdiensten.
 
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO), klinisch (neuro)psychologen (FGZPt) en psychodiagnostisch werkenden (Registerplein).
 
• De FGZPt heeft het congres met 6 punten geaccrediteerd voor klinisch (neuro)psychologen.
• Registerplein heeft het congres met 5,5 punt geaccrediteerd voor psychodiagnostisch werkenden.
• NIP K&J en NVO OG hebben het congres als volgt geaccrediteerd:
– herregistratie: 5 punten
– opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
– opleiding – behandeling: 1,5 punten
– opleiding – overig taken: 0,5 punten

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een van bovenstaande registers hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.
 
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid op het congres verplicht.
 

Deelname
U kunt de onlinepresentaties op een zelfgekozen moment, afzonderlijk en in uw eigen tempo bekijken. U hoeft dus niet het gehele congres in een dag te volgen. De presentaties zijn na ontvangst van de inloggegevens zes weken lang beschikbaar.

Na inschrijving ontvangt u binnen 24 uur een email met inloggegevens om de presentaties te kunnen bekijken.

Als onderdeel van uw deelname krijgt u toegang tot de digitale editie van het themanummer van Kind & Adolescent over vernieuwingen in de psychodiagnostiek.

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname en wordt uw deelname – indien van toepassing – opgevoerd bij de registers waar accreditatie is aangevraagd. Daarnaast ontvangt u pdf’s van de handouts van de presentaties.

Deelname aan het congres kost € 269,-.

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annuleren
Door u aan te melden, gaat u een betalingsverplichting aan. Annuleren is mogelijk totdat de inloggegevens zijn verstuurd. U annuleert door een email te sturen aan info@11congressen.nl. Als de inloggegevens zijn verzonden, is annuleren niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 

 
 
Als deelnemer krijgt u toegang tot de digitale editie van het themanummer Kind & Adolescent vernieuwingen
in psychodiagnostiek!

 
 
INSCHRIJVEN