De jeugd van tegenwoordig: verbonden of verdwaald?


INSCHRIJVEN Dinsdag 29 mei 2018 Veenendaal
 

De jeugd van tegenwoordig: verbonden of verdwaald?
Een deel van de jongeren voelt zich geregeld somber, eenzaam, nutteloos en moe. Ze hebben moeite om een opleiding af te maken, betekenisvolle relaties aan te gaan of deel te nemen aan het arbeidsproces. Om te voorkomen dat deze jongeren zich blijvend niet verbonden voelen met anderen, vastlopen in hun (identiteits)ontwikkeling, psychische klachten ontwikkelen en het leven als uitzichtloos gaan ervaren, is het belangrijk dat zij op tijd geholpen worden.

Acceptance en Commitment Therapie (ACT), een derde generatie gedragstherapie, kan daarbij helpen. Met de nadruk op waarden, psychologische flexibiliteit en acceptatie, is ACT een erkende behandelvorm voor de behandeling van o.a. depressie en angst bij volwassenen. De laatste tijd wordt ACT ook steeds vaker succesvol ingezet in de behandeling en begeleiding van jongeren.

Tijdens het congres wordt er eerst plenair ingegaan op de ontwikkeling van identiteit. Vervolgens wordt gekeken hoe jongeren kunnen vastlopen en wanneer ACT kan worden ingezet. In de middag wordt in twee workshoprondes dieper ingegaan op hoe ACT kan helpen bij verschillende problemen en situaties.
 
Programma
09.00 uur u Registratie en koffie

10.00 u Opening dagvoorzitter
10.00 u Ando Rokx
10.30 u Identiteit en andere problemen bij jongeren
10.30 u Wim Meeus

11.30 uur u Koffiepauze

12.00 u ACT bij jongeren die zijn vastgelopen
11.45 u Denise Matthijssen

13.00 uur u Lunch

14.00 uWorkshopronde 1
14.00 u A.B.ACT bij jongeren met angstMonique Samsen
14.00 u B.A.ACT bij jongeren met depressieEls de Rooij
14.00 u C.B.ACT in het onderwijsMaaike Steeman

15.00 uur u Koffiepauze

15.30 uWorkshopronde 2
15.30 u D.F.ACT bij sociaal-emotionele en gedragsproblemenJantina de Jong
15.30 u E.F.ACT bij jongeren met verslavingAndo Rokx
15.30 u F.D.ACT in ouderbegeleidingDenise Bodden

16.30 uur u Borrel
 
Bij inschrijving kunnen deelnemers per workshopronde aangeven aan welke workshop ze willen deelnemen. Indeling vindt plaats op volgorde van aanmelding.
 

Plenair
Identiteit en andere problemen bij jongeren
 
In de adolescentie moeten jongeren uitvinden wie ze zijn en ook wat ze met hun leven willen. Dat wil zeggen dat zelfbesef en toekomstbesef in de ontwikkeling onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. In deze lezing bespreekt Wim Meeus hoe in de adolescentiepsychologie naar identiteit en de ontwikkeling ervan wordt gekeken. Aan de orde komen de ideeën van Erikson, Marcia en recente Europese onderzoekers over identiteitsontwikkeling. Vervolgens gaat hij in op empirisch onderzoek naar deze ontwikkeling en laat hij zien dat er twee ontwikkelingstrajecten kunnen worden onderscheiden. In het tweede deel van de lezing staat de relatie tussen identiteit en internaliserend en externaliserend probleemgedrag centraal. Identiteitscrisis is gerelateerd aan allerlei vormen van probleemgedrag: van depressie tot agressie en van angst tot delinquentie. Waarom is dat het geval?
 
Spreker: prof.dr. Wim Meeus
Plenair
ACT bij jongeren die vastgelopen zijn
Jongeren die vast lopen in hun identiteitsontwikkeling zitten meestal klem in belemmerende gewoonten (zoals terugtrekken, verzet, opgeven, vermijden, perfectionisme). Ze missen vaak de gerichtheid en veerkracht die ze in deze periode juist zo hard nodig hebben. Verbonden zijn met anderen en tegelijk regie nemen, eigen keuzes maken ervaren velen als lastig. Mede door de worsteling met alle verwarrende gedachtes en emoties die in deze uitdagende fase de kop op steken.

ACT kan deze jongeren helpen om hun psychologische flexibiliteit te vergroten en hen handvatten bieden om te dealen met de onvermijdelijke ‘hobbels’ van het leven. Door actief te zijn vanuit waarden (vanuit wat er echt toe doet voor hen) leren zij vertrouwen op te bouwen in het omgaan met ontregelende gedachten en gevoelens. Daarnaast kan ACT ook ouders, docenten, coaches en therapeuten helpen om deze jongeren te begeleiden. Tijdens deze presentatie biedt Denise Matthijssen een overzicht van de manieren waarop en hoe ACT kan worden ingezet om de ontwikkeling van jongeren te stimuleren.
 
Spreker: Denise Matthijssen


Workshopronde 1 Keuze A
ACT4kids bij kinderen en jongeren met angst
 
Pijnlijke situaties, angst en verdriet horen net als blijdschap bij het leven. De crux is hoe je ermee omgaat en of je dit kunt accepteren. Helaas lukt het sommige jongeren niet vanzelf om negatieve gedachten en gevoelens, zoals angst en piekeren, los te laten. In deze workshop laat Monique Samsen de deelnemers kennismaken met ACT4kids en laat zij zien hoe de methode is in te zetten bij kinderen met angstklachten.

In ACT4kids is ACT speciaal toepasbaar gemaakt voor kinderen en jongeren. De basisgedachten van ACT zijn in een metaforisch jasje gevangen, waardoor het goed aansluit bij de belevingswereld en de biologische en psychodynamische ontwikkeling van kinderen en jongeren. ACT4 kids biedt een kader voor de intake, het opstellen van begeleidingsplannen en de uitvoer daarvan. ACT4kids is – net als andere ACT-behandelprogramma’s en modellen – in te zetten in uiteenlopende begeleidingssettings (coaching, therapie, sport, school, enzovoort) en is los van specifieke diagnostiek voor elk kind of jongere passend te maken.
 
Spreker: drs. Monique Samsen

Workshopronde 1 Keuze B
ACT your way bij jongeren met depressie
Vanuit ACT bezien wordt depressie o.a beïnvloedt door het verstrikt raken in eigen gedachten en pogingen om controle te houden over ongewenste gevoelens. Jongeren die depressief zijn piekeren veel, en denken dat zij niet goed genoeg zijn of dat hen iets mankeert, omdat ze zich slecht voelen. Dit maakt ze nog somberder en draagt er aan bij dat ze zich terugtrekken, afsluiten of juist over-inspannen om zich minder slecht te voelen. Hierdoor komen ze niet meer toe aan belangrijke activiteiten en contacten waardoor de depressiviteit blijft.

Speciaal voor deze jongeren is ACT your way ontwikkeld. Jongeren die ermee aan de slag zijn gegaan, zijn positief over het feit dat de nadruk ligt op het ontdekken van hun waarden en het ondernemen van waarde-gerichte acties in plaats van het vechten tegen depressiviteit. In deze workshop gaat Els de Rooij in op jongeren met depressie en hoe je hen als docent, coach of therapeut kunt helpen. Zowel individueel- als groepsgewijs. Gekoppeld aan ACT your way is een onderzoek opgezet naar de effectiviteit voor jongeren met een chronische of recidiverende depressie. Ook hier zal aandacht aan worden besteed tijdens de workshop.
 
Spreker: drs. Els de Rooij

Workshopronde 1 Keuze C
ACT op school
Het leven is vaak een grote uitdaging. Hoe we met tegenslag omgaan (de mate van psychologische flexibiliteit) bepaalt voor een groot deel ons functioneren in het leven. Bij leerlingen zie je al verschil in psychologische flexibiliteit en de invloed daarvan op het functioneren op school. Bij de een leidt faalangst tot vermijding van het geven van presentaties, de ander ziet het als iets dat bij presentaties hoort en wil graag oefenen. Bij de een leidt boosheid tot agressief gedrag, de ander kan boosheid benoemen en zeggen wat hij wil. Met behulp van ACT is het mogelijk om zicht te krijgen op de processen die een rol spelen bij psychologische flexibiliteit. En hoe je die als school/docent kunt beïnvloeden.

In deze workshop laat Maaike Steeman zien hoe je deze context zo danig kan inrichten dat je psychologische flexibiliteit van leerlingen bevordert (bijvoorbeeld door regels flexibel te houden en je te richten op werkbaarheid). Op die manier kunnen leerlingen de kennis en vaardigheden die ze meekrijgen, inzetten om een waardevol, betekenisvol leven te leiden in verbinding met zichzelf en anderen.
 
Spreker: drs. Maaike Steeman


Workshopronde 2 Keuze D
This Is me: ACT bij sociaal-emotionele en gedragsproblemen
Het werken met jongeren is interessant, verfrissend en uitdagend. Het aansluiten bij de belevingswereld van de jongere is daarbij uiteraard essentieel. Waarom komt een jongere bij je? Welke uitdagingen houden hem bezig? Wat heeft hij allemaal al geprobeerd om van problemen af te komen? Wat vindt hij echt belangrijk? Wat heeft hij er voor over om er écht voor te gaan? Allemaal vragen die je verder kunnen helpen in de behandeling.

In het ervaringsgerichte behandelprogramma This Is Me (TIM) wordt door middel van oefeningen, experimenten, metaforen en informatie een kapstok geboden om jongeren met hun sociaal-emotionele of gedragsproblemen om te leren gaan en er niet meer tegen te vechten. Hierdoor zullen ze meer keuze vrijheid ervaren, op het moment en in de toekomst. In de workshop zal Jantina de Jong het behandelprogramma TIM uiteenzetten en u de elementen laten ervaren. Uiteraard is er ook tijd voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen.
 
Spreker: drs. Jantina de Jong

Workshopronde 2 Keuze E
ACT bij jongeren met verslaving
MDMA, Cocaine, XTC, Lachgas, 4fmp, Ketamine, Speed, Jointjes, Nicotine, Designerdrugs, Ritalin, Paddo’s, Shotjes, Biertjes, Mixjes, Benzo’s, Porno, Gokken, Gamen, Social Media… De lijst met middelen en gedragingen die je binnen een paar minuten een kick of een heerlijk gevoel over jezelf en je leven kunnen bezorgen, is onuitputtelijk. Experimenteren met drank en drugs door jongeren is van alle tijden. Het goede nieuws is dat de meesten na een tijdje hun belangstelling verliezen en nooit echt in problematisch gebruik terecht komen.

Een niet onbelangrijke groep raakt echter wel degelijk verstrikt in middelengebruik. Psychosociale ontwikkeling stagneert, gezinnen raken ontwricht, gedragsproblemen, psychische problemen, schulden en problemen in werk en opleiding doen de rest. Veel shit en gedoe dus, waardoor het nog aantrekkelijker wordt om jezelf te verdoven, de toekomst te demoniseren en het middelengebruik te romantiseren. De uitdaging is om die romantiek te doorbreken en het vertrouwen in eigen kracht en redzaamheid weer terug te vinden. In deze workshop laat Ando Rokx zien hoe ACT hierbij kan worden ingezet.
 
Spreker: drs. Ando Rokx

Workshopronde 2 Keuze F
ACT in de opvoeding
Acceptance and Commitment Therapie (ACT) wordt steeds vaker toegepast in de klinische praktijk en er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van ACT behandelingen bij volwassenen. Er zijn slechts weinig ACT interventies voor ouders en gezinnen ontwikkeld en er is al helemaal weinig onderzoek gedaan die zich richten op de effecten van ACT als ouderbegeleiding of systeeminterventie.

In deze workshop staan de interventies ACTief opvoeden (2012) en Samen ACTief in je gezin (2015) centraal. ACTief opvoeden is ontwikkeld voor ouders van kinderen (0 tot 18 jaar) met ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen waarbij traditionele ouderbegeleiding ontoereikend is. Het doel is om de psychologische flexibiliteit van ouders te versterken waardoor zij meer effectief opvoedgedrag gaan vertonen. Samen ACTief in je gezin is een combinatie van ACT en systeemtherapie. De methode kan toegepast worden bij gezinnen (1 of 2 ouder(s) met kinderen in de leeftijd van 15-23 jaar) waar sprake is van in ontwikkeling belemmerende interactiepatronen.

Tijdens deze workshop zal Denise Bodden de inhoud van de protocollen behandelen, oefeningen laten doen en de resultaten uit het onderzoek laten zien.
 
Spreker: dr. Denise Bodden

 
prof.dr. Wim Meeus
Wim Meeus is hoogleraar Adolescentie aan de Universiteit Utrecht en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Tilburg.
 
Denise Matthijssen
Denise Matthijssen is SPV en systeemtherapeut en werkzaam binnen de SGGZ (kinder- en jeugdpsychiatrie). Ze geeft trainingen en doet onderzoek naar de effectiviteit van ACT. Zij is auteur van Actief opvoeden, en co-auteur van Samen ACTief in je gezin en ACT your way.
drs. Monique Samsen
Monique Samsen is psycholoog, beeldend therapeut en werkzaam op een ROC en in haar eigen praktijk. Ze verzorgt verschillende lezingen, gastlessen en trainingen over ACT en is auteur van o.a. Acceptance and commitment therapy bij kinderen en jongeren.
drs. Els de Rooij
Els de Rooij is gz-psycholoog, psychotherapeut en gedragstherapeut en heeft 20 jaar met jongeren gewerkt in de SGGZ. Momenteel werkt zij in de BGGZ met jongeren en volwassenen en heeft zij een eigen praktijk.
drs. Maaike Steeman
Maaike Steeman is gz-psycholoog en werkzaam bij GGZ instelling Invivo Clinics. Zij geeft trainingen aan mensen die werkzaam zijn in het onderwijs en schreef een kinderboek over ACT, Wonderlijke binnenwereld.
drs. Jantina de Jong
Jantina de Jong is kinder- en jeugdpsychiater en werkzaam bij Invivo Kids, een ACT-minded instelling. Hiervoor heeft zij op verschillende afdelingen van de Bascule gewerkt, waaronder de acute afdeling jeugd.
drs. Ando Rokx
Ando Rokx is klinisch psycholoog en psychotherapeut en als Programmadirecteur Expertisebedrijven werkzaam bij Zorg van de Zaak. Hij geeft geregeld workshops en lezingen over ACT en is (co-)auteur van verschillende boeken en artikelen over ACT, waaronder Het leven is geen feest.
dr. Denise Bodden
Denise Bodden is universitair docent bij Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht en Nijmegen. Zij doet onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van behandelingen, doceert op het gebied van effectonderzoek, angststoornissen en depressie, heeft 5 jaar in de klinische praktijk gewerkt en is co-auteur van Samen ACTief in je gezin en ACT your way.
 
Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsbegeleidingsdiensten, opvoedpoli’s, buurtzorg en iedereen die te maken heeft met jongeren die zijn vastgelopen, willen kennismaken met ACT bij jongeren of hun kennis van ACT willen verdiepen.
 
Accreditaties
Accreditatie wordt aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO), klinisch (neuro)psychologen (FGZPt), psychiaters (NVVP) en jeugdprofessionals (SKJ).
 
Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook bij andere registers accreditatie aangevraagd worden. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een van bovenstaande registers hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.
 
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid op het congres verplicht.
 
Deelname
Deelname aan het congres kost € 269,-. Dit is inclusief koffie, thee, lunch, borrel, congresmaterialen, bewijs van deelname en pdf’s van de presentaties (deze laatste worden achteraf gemaild).
 
11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annulering
Annuleren is mogelijk tot 1 mei 2018. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Tot 1 mei worden alleen € 45,- administratiekosten in rekening gebracht. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 1 mei 2018 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk bij de organisatie wordt aangevraagd.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 


 
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
www.hotelveenendaal.com

Openbaar Vervoer
Hotel Veenendaal ligt op slechts enkele minuten loopafstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station. Bekijk hier de wandelroute van het station naar het hotel.

Met de auto
Hotel Veenendaal ligt direct aan de A12 en is ideaal bereikbaar met de auto. Bovendien parkeert u gemakkelijk en gratis in de ruime parkeergarage.

Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-WEST.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonald’s gaat u rechtsaf, de Voorpoort.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor.
Bij de tweede rotonde neemt u de tweede afslag.

Of plan uw route met Google Maps.
 

 
INSCHRIJVENBROCHURE