Kinderen met bijzondere breinen Online


SCHRIJF U IN Online: volg waar en wanneer u wilt
 

Online-congres Kinderen met bijzondere breinen
Elk kind is anders. En ook elk kinderbrein is anders. Sommige breinen zijn wat sneller, andere wat langzamer. Sommige kinderen raken snel overprikkeld, anderen hebben juist veel prikkels nodig. Sommige kinderen zijn snel boos, anderen kunnen hun gedrag heel goed reguleren. Sommige kinderen hebben moeite met taal, anderen met rekenen. Sommige kinderen zijn hoogbegaafd, andere kinderen hebben beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling. Wat weten we over kinderbreinen? En wat betekent dat?

Prikkelverwerking, agressie en gedragscontrole, taalontwikkelingsstoornissen (TOS), licht verstandelijke beperking (LVB) en hoogbegaafdheid: in de derde editie van het congres Kinderen met bijzondere breinen vertellen deskundige sprekers in vijf praktische lezingen wat er op dit moment bekend is over deze thema’s en wat dat betekent. Maar vooral ook hoe we met de verschillen in kinderen én hun breinen kunnen omgaan. Thuis en op school.
 
De 2020-editie van dit congres is geheel online beschikbaar: u kunt de presentaties volgen waar en wanneer u wilt. Kijk onder het tabje ‘Deelname’ voor meer informatie.
 
Programma

••• Opening dagvoorzitter
••• Dorine Slaats
••• Prikkelverwerking bij ASS en ADHD
••• Chantal Vlaskamp
••• Agressie en gedragscontrole bij ODD en CD
••• Dennis Schutter
••• Sociaal-emotionele ontwikkeling bij TOS
••• Neeltje van den Bedem
••• Sterkte- en zwakteprofielen bij LVB
••• Sammy Roording
••• Potentieel van hoogbegaafde kinderen
••• Bart Vogelaar
 

Inleidingdr. Dorine Slaats
Dorine Slaats is klinisch neuropsycholoog, directeur behandelzaken van Denkkracht en senior onderzoeker bij Karakter, Kinder- en jeugdpsychiatrie.
 

Prikkelverwerking bij ASS en ADHD
Ontwikkelingsstoornissen zoals autismespectrumstoornissen (ASS) en aandachtstekortstoornissen met hyperactiviteit (ADHD) kenmerken zich o.a. door problemen in de prikkelverwerking. Ook al laten beide stoornissen ook een extreme heterogeniteit zien. Ondanks deze heterogeniteit worden ze steeds vaker gediagnosticeerd. Deze classificatie en diagnostisering wordt nu gedaan op basis van gedragsobservatie, wat te weinig gekoppeld is aan onderliggende biologische mechanismen. Door te kijken naar de onderliggende neurobiologie in deze stoornissen, en dan met name gericht op de prikkelverwerking, kunnen we beter pathofysiologisch inzicht creëren en beter voorspellen welke behandeling mogelijk nuttig kan zijn. In deze presentatie komen verschillende fysiologische maten van prikkelverwerking aan bod en wordt heterogeniteit niet als belemmering benaderd, maar als mogelijke ingang voor stratificatie en multidimensionale benaderingen.
 
dr. Chantal Vlaskamp
Chantal Vlaskamp is docent Psychobiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor heeft ze onderzoek gedaan naar de neurobiologie van ontwikkelingsstoornissen op het UMC Utrecht.
 
 

Agressie en gedragscontrole bij ODD en CD
Jongeren die zich stelselmatig ongehoorzaam, impulsief, antisociaal en/of agressief gedragen worden gekenmerkt door het feit dat ze moeilijk te corrigeren zijn. In ernstige gevallen wordt ook wel gesproken van een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD) of een antisociale gedragsstoornis (CD). Chronische onderactiviteit van het centraal zenuwstelsel in combinatie met verminderde strafgevoeligheid zou hier de oorzaak van kunnen zijn. Waarbij verminderde communicatie van de frontale hersendelen met de hersencircuits die betrokken zijn bij straf en beloning bij deze jongeren zouden leiden tot verlaagde impulscontrole en verminderd besef van de gevolgen van hun gedrag. De conventionele gedragsinterventies die gestoeld zijn op deze kennis werken echter niet altijd even goed. Op basis van recente gedrag- en neurowetenschappelijke inzichten presenteert Dennis Schutter in zijn lezing een nieuwe hersentheorie die mogelijk een antwoord kan geven op de vraag waarom sommige jongeren zich opstandig, antisociaal en agressief gedragen.
 
dr. Dennis Schutter
Dennis Schutter is psycholoog en als UHD verbonden aan de afdeling Psychologische functieleer aan de Universiteit van Utrecht. Als senior onderzoeker houdt hij zich bezig met de neurobiologische grondslagen van emoties en stemming.
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling bij TOS
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben moeite om hun eerste taal te leren en te gebruiken in sociale interactie. Een TOS komt relatief vaak voor, namelijk bij zeven procent van de kinderen. Bij kinderen met een TOS zien we vaak dat er psychosociale problemen ontstaan, die kunnen worden verward met ADHD, autisme, of gedragsproblemen. Hoe kunnen we deze problemen beperken en voorkomen? Recent onderzoek laat zien dat emotionele competentie een belangrijke beschermende factor is in het ontstaan van psychosociale problemen bij kinderen met TOS. Kinderen die emoties bij zichzelf en anderen beter herkennen, emoties kunnen reguleren en op sociaal gepaste wijze kunnen uiten, ontwikkeling minder psychosociale problemen. Daarom is het belangrijk om kinderen van jongs af aan te ondersteunen bij de emotionele competentie. Deze lezing geeft een overzicht van recent onderzoek en handvatten over hoe emotionele competentie versterkt kan worden aan de hand van tips van kinderen, ouders en professionals.
 
dr. Neeltje van den Bedem
Neeltje van den Bedem is pedagoge en taalkundige. Zij is onlangs gepromoveerd aan de vakgroep Ontwikkelings- & onderwijspsychologie van de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een TOS.
 

Sterkte- en zwakteprofielen bij LVB
Van kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) wordt vaak verondersteld dat ze op alle domeinen (bijv. aandacht, geheugen, executief functioneren) lager functioneren. Maar in hoeverre zijn deze kinderen op neuropsychologisch vlak daadwerkelijk ‘belast’? En hoe verhoudt zich dit tot de heterogeniteit van deze doelgroep?
In haar presentatie heeft Sammy Roording aandacht voor het ontwikkelingsgericht denken vanuit een neuropsychologisch kader bij kinderen met een LVB – al dan niet met bijkomende psychiatrische problematiek. Welke tekortkomingen worden gezien in het neuropsychologisch profiel? En welke sterke kanten komen naar voren? Wat hebben zij nodig om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen? En wat kunnen hulpverleners doen om hen hierbij te ondersteunen? Daarnaast zal worden ingegaan op het online psycho-educatie programma Straatwijzer, voor jongeren met een LVB en psychiatrische problemen en hun ouders.
 
drs. Sammy Roording
Sammy Roording is klinisch neuropsycholoog en als clinicus en onderzoeker verbonden aan Karakter, Kinder- en jeugdpsychiatrie, zorglijn LVB.
 
 

Potentieel van hoogbegaafde kinderen
Van hoogbegaafde kinderen wordt vaak aangenomen dat zij, doordat ze beschikken over een hoge intelligentie, in staat zijn tot bovengemiddelde schoolprestaties. Het label ‘hoogbegaafd’ brengt echter met zich mee dat deze heterogene groep van kinderen soms over één kam wordt geschoren, waarbij er eigenschappen worden toegedicht aan een groep kinderen, terwijl we weten dat deze kinderen grote individuele verschillen laten zien in de mate waarin zij nieuwe vaardigheden leren. Ten onrechte wordt tevens soms aangenomen dat deze kinderen, gezien hun bovengemiddelde cognitieve capaciteiten, zelfstandig tot uitzonderlijke prestaties kunnen komen, terwijl onderzoek laat zien dat een groot aantal kinderen ook behoefte heeft aan hulp. In deze presentatie staat het potentieel om te leren van hoogbegaafde kinderen centraal. In hoeverre verschillen zij in hun potentieel van andere kinderen? Wat hebben zij nodig om tot leren te kunnen komen en welke factoren bemoeilijken het leren wellicht?
 
dr. Bart Vogelaar
Bart Vogelaar is ontwikkelingspsycholoog en als universitair docent werkzaam aan de vakgroep Ontwikkelings- en onderwijspsychologie van de Universiteit Leiden. Hij geeft onderwijs op het gebied van schoolpsychologie en cognitieve ontwikkeling en doet onderzoek naar het potentieel om te leren van hoogbegaafde kinderen.
 
Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten en onderwijsbegeleidingsdiensten.
 
Accreditaties
Accreditatie is toegekend voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO), klinisch (neuro)psychologen (FGZPt), logopedisten (NVLF) en jeugdprofessionals (SKJ).
 
• De FGZPt heeft het congres met 7 punten geaccrediteerd voor klinisch (neuro)psychologen.
• De SKJ heeft het congres met 5 punten geaccrediteerd voor jeugdprofessionals.
• De NVLF heeft het congres met 4,5 punt geaccrediteerd voor logopedisten.
• NIP K&J en NVO OG hebben het congres als volgt geaccrediteerd:
– herregistratie: 5 punten
– opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
– opleiding – behandeling: 1,5 punten
– opleiding – overig taken: 0,5 punten
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een van bovenstaande registers hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw deelname helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.
 
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten dient het gehele online-congres gevolgd te zijn.
 
Deelname
U kunt de onlinepresentaties zes weken lang, op een zelfgekozen moment, afzonderlijk en in uw eigen tempo bekijken. U hoeft dus niet het gehele congres in een dag te volgen.

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname en wordt – indien van toepassing – uw deelname opgevoerd bij de registers waar accreditatie is aangevraagd. Daarnaast ontvangt u pdf’s van de handouts van de presentaties.

Deelname aan het congres kost € 269,-.

Na inschrijving ontvangt u binnen 24 uur een email met inloggegevens om de presentaties te kunnen bekijken.

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annulering
Door u aan te melden, gaat u een betalingsverplichting aan. Annuleren is mogelijk zolang de inloggegevens nog niet aan u zijn verstuurd. U annuleert door een email te sturen aan info@11congressen.nl. Als de inloggegevens zijn verzonden, is annuleren niet meer mogelijk.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 

 
SCHRIJF U IN En bekijk de presentaties online!