Kinderen met bijzondere breinen 2019


EMAIL Stuur een mail voor info over de wachtlijst
 

Donderdag 14 november 2019 Utrecht
Elk kind is anders. En ook elk kinderbrein is anders. Sommige breinen zijn wat sneller, andere wat langzamer. Sommige kinderen raken snel overprikkeld, anderen hebben juist veel prikkels nodig. Sommige kinderen zijn snel boos, anderen kunnen hun gedrag heel goed reguleren. Sommige kinderen hebben moeite met taal, anderen met rekenen. Sommige kinderen zijn hoogbegaafd, andere kinderen hebben beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling. Wat weten we over kinderbreinen? En wat betekent dat?

Prikkelverwerking, agressie en gedragscontrole, taalontwikkelingsstoornissen (TOS), licht verstandelijke beperking (LVB) en hoogbegaafdheid: in de geheel vernieuwde derde editie van het congres Kinderen met bijzondere breinen vertellen deskundige sprekers in vijf praktische lezingen wat er op dit moment bekend is over deze thema’s en wat dat betekent. Maar vooral ook hoe we met de verschillen in kinderen én hun breinen kunnen omgaan. Thuis en op school.
 
Programma

09.00 uur u Registratie en koffie

09.45 uur u Opening dagvoorzitter Dorine Slaats

09.55 u Prikkelverwerking bij ASS en ADHD
09.55 u Chantal Vlaskamp
10.50 u Agressie en gedragscontrole bij ODD en CD
10.50 u Dennis Schutter

11.45 uur u Koffiepauze

12.05 u Sociaal-emotionele ontwikkeling bij TOS
12.05 u Neeltje van den Bedem

13.00 uur u Lunch

14.00 u Sterkte- en zwakteprofielen bij LVB
14.00 u Sammy Roording
14.55 uur u Koffiepauze

15.20 u Potentieel van hoogbegaafde kinderen
15.20 u Bart Vogelaar

16.15 uur u Borrel
 

Prikkelverwerking bij ASS en ADHD
Ontwikkelingsstoornissen zoals autismespectrumstoornissen (ASS) en aandachtstekortstoornissen met hyperactiviteit (ADHD) kenmerken zich o.a. door problemen in de prikkelverwerking. Ook al laten beide stoornissen ook een extreme heterogeniteit zien. Ondanks deze heterogeniteit worden ze steeds vaker gediagnosticeerd. Deze classificatie en diagnostisering wordt nu gedaan op basis van gedragsobservatie, wat te weinig gekoppeld is aan onderliggende biologische mechanismen. Door te kijken naar de onderliggende neurobiologie in deze stoornissen, en dan met name gericht op de prikkelverwerking, kunnen we beter pathofysiologisch inzicht creëren en beter voorspellen welke behandeling mogelijk nuttig kan zijn. In deze presentatie komen verschillende fysiologische maten van prikkelverwerking aan bod en wordt heterogeniteit niet als belemmering benaderd, maar als mogelijke ingang voor stratificatie en multidimensionale benaderingen.
 
Spreker: dr. Chantal Vlaskamp

Agressie en gedragscontrole bij ODD en CD
Jongeren die zich stelselmatig ongehoorzaam, impulsief, antisociaal en/of agressief gedragen worden gekenmerkt door het feit dat ze moeilijk te corrigeren zijn. In ernstige gevallen wordt ook wel gesproken van een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD) of een antisociale gedragsstoornis (CD). Chronische onderactiviteit van het centraal zenuwstelsel in combinatie met verminderde strafgevoeligheid zou hier de oorzaak van kunnen zijn. Waarbij verminderde communicatie van de frontale hersendelen met de hersencircuits die betrokken zijn bij straf en beloning bij deze jongeren zouden leiden tot verlaagde impulscontrole en verminderd besef van de gevolgen van hun gedrag. De conventionele gedragsinterventies die gestoeld zijn op deze kennis werken echter niet altijd even goed. Op basis van recente gedrag- en neurowetenschappelijke inzichten presenteert Dennis Schutter in zijn lezing een nieuwe hersentheorie die mogelijk een antwoord kan geven op de vraag waarom sommige jongeren zich opstandig, antisociaal en agressief gedragen.
 
Spreker: dr. Dennis Schutter

Sociaal-emotionele ontwikkeling bij TOS
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben moeite om hun eerste taal te leren en te gebruiken in sociale interactie. Een TOS komt relatief vaak voor, namelijk bij zeven procent van de kinderen. Bij kinderen met een TOS zien we vaak dat er psychosociale problemen ontstaan, die kunnen worden verward met ADHD, autisme, of gedragsproblemen. Hoe kunnen we deze problemen beperken en voorkomen? Recent onderzoek laat zien dat emotionele competentie een belangrijke beschermende factor is in het ontstaan van psychosociale problemen bij kinderen met TOS. Kinderen die emoties bij zichzelf en anderen beter herkennen, emoties kunnen reguleren en op sociaal gepaste wijze kunnen uiten, ontwikkeling minder psychosociale problemen. Daarom is het belangrijk om kinderen van jongs af aan te ondersteunen bij de emotionele competentie. Deze lezing geeft een overzicht van recent onderzoek en handvatten over hoe emotionele competentie versterkt kan worden aan de hand van tips van kinderen, ouders en professionals.
 
Spreker: drs. Neeltje van den Bedem

Sterkte- en zwakteprofielen bij LVB
Van kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) wordt vaak verondersteld dat ze op alle domeinen (bijv. aandacht, geheugen, executief functioneren) lager functioneren. Maar in hoeverre zijn deze kinderen op neuropsychologisch vlak daadwerkelijk ‘belast’? En hoe verhoudt zich dit tot de heterogeniteit van deze doelgroep?
In haar presentatie heeft Sammy Roording aandacht voor het ontwikkelingsgericht denken vanuit een neuropsychologisch kader bij kinderen met een LVB – al dan niet met bijkomende psychiatrische problematiek. Welke tekortkomingen worden gezien in het neuropsychologisch profiel? En welke sterke kanten komen naar voren? Wat hebben zij nodig om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen? En wat kunnen hulpverleners doen om hen hierbij te ondersteunen? Daarnaast zal worden ingegaan op het online psycho-educatie programma Straatwijzer, voor jongeren met een LVB en psychiatrische problemen en hun ouders.
 
Spreker: drs. Sammy Roording

Potentieel van hoogbegaafde kinderen
Van hoogbegaafde kinderen wordt vaak aangenomen dat zij, doordat ze beschikken over een hoge intelligentie, in staat zijn tot bovengemiddelde schoolprestaties. Het label ‘hoogbegaafd’ brengt echter met zich mee dat deze heterogene groep van kinderen soms over één kam wordt geschoren, waarbij er eigenschappen worden toegedicht aan een groep kinderen, terwijl we weten dat deze kinderen grote individuele verschillen laten zien in de mate waarin zij nieuwe vaardigheden leren. Ten onrechte wordt tevens soms aangenomen dat deze kinderen, gezien hun bovengemiddelde cognitieve capaciteiten, zelfstandig tot uitzonderlijke prestaties kunnen komen, terwijl onderzoek laat zien dat een groot aantal kinderen ook behoefte heeft aan hulp. In deze presentatie staat het potentieel om te leren van hoogbegaafde kinderen centraal. In hoeverre verschillen zij in hun potentieel van andere kinderen? Wat hebben zij nodig om tot leren te kunnen komen en welke factoren bemoeilijken het leren wellicht?
 
Spreker: dr. Bart Vogelaar
 
dr. Dorine Slaats
Dorine Slaats is klinisch neuropsycholoog, directeur behandelzaken van Denkkracht en senior onderzoeker bij Karakter, Kinder- en jeugdpsychiatrie.
 
 
drs. Neeltje van den Bedem
Neeltje van den Bedem is pedagoge en taalkundige. Momenteel rondt zij aan de vakgroep Ontwikkelings- & onderwijspsychologie van de Universiteit Leiden haar promotieonderzoek af naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een TOS.
 
drs. Sammy Roording
Sammy Roording is klinisch neuropsycholoog en als clinicus en onderzoeker verbonden aan Karakter, Kinder- en jeugdpsychiatrie, zorglijn LVB.
 
 
dr. Dennis Schutter
Dennis Schutter is psycholoog en als UHD verbonden aan de afdeling Psychologische functieleer aan de Universiteit van Utrecht. Als senior onderzoeker houdt hij zich bezig met de neurobiologische grondslagen van emoties en stemming.
 
dr. Chantal Vlaskamp
Chantal Vlaskamp is docent Psychobiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor heeft ze onderzoek gedaan naar de neurobiologie van ontwikkelingsstoornissen op het UMC Utrecht.
 
 
dr. Bart Vogelaar
Bart Vogelaar is ontwikkelingspsycholoog en als universitair docent werkzaam aan de vakgroep Ontwikkelings- en onderwijspsychologie van de Universiteit Leiden. Hij geeft onderwijs op het gebied van schoolpsychologie en cognitieve ontwikkeling en doet onderzoek naar het potentieel om te leren van hoogbegaafde kinderen.
 
Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten en onderwijsbegeleidingsdiensten.
 
Accreditaties
Accreditatie is aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO), klinisch (neuro)psychologen (FGZPt), logopedisten (NVLF) en jeugdprofessionals (SKJ).
 
• De FGZPt heeft het congres met 7 punten geaccrediteerd voor klinisch (neuro)psychologen.
• De SKJ heeft het congres met 5 punten geaccrediteerd voor jeugdprofessionals.
• De NVLF heeft het congres met 4,5 punt geaccrediteerd voor logopedisten.
• NIP K&J en NVO OG hebben het congres als volgt geaccrediteerd:
– herregistratie: 5 punten
– opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
– opleiding – behandeling: 1,5 punten
– opleiding – overig taken: 0,5 punten
 
Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een van bovenstaande registers hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.
 
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid op het congres verplicht.
 
Deelname
Deelname aan het congres kost € 269,-

Dit is inclusief koffie, thee, lunch, borrel, congresmaterialen, bewijs van deelname en pdf’s van de presentaties (deze laatste worden achteraf gemaild).

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annulering
Annuleren is mogelijk tot 17 oktober 2019. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Er worden dan alleen administratiekosten (€ 45,-) in rekening gebracht. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 17 oktober 2019 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen door een collega, mits dit van tevoren schriftelijk bij de organisatie wordt aangevraagd.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 


 
De Jaarbeurs Utrecht
Zaal 117 van het Beatrixgebouw
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
 
Openbaar Vervoer
Jaarbeurs Utrecht is uitstekend te bereiken per trein. Het Centraal Station van Utrecht ligt op een loopafstand van slechts vijf minuten.

Naast het Centraal Station ligt het busstation. Daar stoppen de regionale bussen met een directe verbinding naar 30 plaatsen in de omgeving. Vanuit Nieuwegein en IJsselstein vertrekt de sneltram die u in 15 respectievelijk 30 minuten naar de Jaarbeurs brengt.

In de omgeving van Utrecht vindt u 8 stations met een Park & Ride voorziening. U kunt uw auto bij één van deze stations parkeren en het laatste stukje van de reis met de trein afleggen. Het gaat om de stations Amersfoort, Amsterdam Bijlmer, Bilthoven, Breukelen, Culemborg, Driebergen-Zeist, Geldermalsen en Gouda.

Via Transferium Westraven
Transferium Westraven is gelegen ten zuiden van Utrecht, naast de snelweg A12. U kunt de auto daar tegen een kleine vergoeding de gehele dag parkeren en uw reis met de sneltram vervolgen. In circa 15 minuten bent u dan in het centrum van Utrecht.

Met de auto
Als u toch liever met de auto komt, volgt u dan vanaf de Ring Utrecht de blauwe ANWB borden met de aanduiding ‘Jaarbeurs’. Jaarbeurs beschikt overuitgebreide parkeermogelijkheden, in het centrum van Utrecht, op het eigen terrein.

Kijk voor meer info over route, bereikbaarheid en parkeren ook op Jaarbeurs.nl.

Voor actuele informatie over de bereikbaarheid van het Utrechtse centrum en wegwerkzaamheden in dit gebied, kijkt u op Goedopweg.nl.